احسان گنجی این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

نظر شما!!