بسمه تعالی
حج همایش عظیمی ست که شاید کوچکترین برون داد آن هم افزایی و هم دلی آحاد مسلمین جهان از هر رنگ و قبیله و نژاد و زبانی ست. در واقع کنگره عظیم حج رویدادی است که در مسلمانان جهان در سایه سار عبودیت حق تعالی گرد هم امده و اشتراکات معنوی و اعتقادی خود را مرور می نمایند و سپس به تحلیل آنچه جامعه اسلامی می تواند در قلمرو عظیم خود به مدد مسلمانان سراسر جهان کسب کند می پردازند.
هم فکری ، هم اندیشی ، هم افزایی معنوی و نیل به ترسیم شرایطی در جهت حصول وضعیت مطلوب برای جوامع اسلامی و رفع ظلم در کشورهای مسلمان یکی از مهمترین کار کرد های این همایش عظیم است که جز به برکت حضور حداکثری احاد مسلمانان در یک جا آن هم موسم حج و مکه میسر نیست.چرا که از ابتدای تاریخ اسلام سیره نبی اکرم بر این روال بوده و سینه و به سینه به مسلمانان عصر حاضر رسیده است و این امر هر ساله مراتب ترس و نگرانی دشمنان اسلام را از این گرد هم آیی بیشتر و بیشتر میکرد و از انجا که دشمن قسم خورده جوامع مسلمان هیچ گاه برای عملیاتی نمودن اهداف ضد اسلامی خود فرصت را هدر نمی دهد . فاجعه منا نه تنها کوتاهی و سهل انگاری نبوده است بلکه به نظر می رسد در راستای تحقق اهداف مدت دار غرب برای تخریب اماکن مقدسه و همچنین ایجاد شکاف ارتباطی بین مسلمانان است و در این بین چه زمانی بهتر از موسم حج و چه مکانی بهتر از محل این گرد همایی عظیم و چه ملعبه ای پست تر و گوش به فرمان تر از سعودی وهابی که با عقلانیت و منطق انسانی دشمنی دیرینه دارد…
اما از سویی دیگر به نظر می رسد ترسیم کنندگان و مسببان فاجعه منا ناخواسته خدمتی بزرگ را به جامعه اسلامی ارائه نمودند و آن ایجاد این درک مشترک در بین جوامع مسلمان بود که عربستان با یدک کشیدن نام اسلام وصله نا مربوط جوامع اسلامی است و در بین مسلمانان جایی ندارد .عربستان دست الوده به خون و از آستین بیرون آمده اسراییل در منطقه است که همچوم عروسک سیه چرده خیمه شب بازی اسیر دستان اسراییل قاتل است و بر ساز ناکوک و بد اهنگ ارباب منحوسش خوش رقصی می کند.
جوامع مسلمان و آنان که عزیزان از دست داده اند نیک می دانند که در فاجعه منا نه تنها جوامع اسلامی متاثر شدند بلکه این امر درد مشترک همه جوامع حق طلب و انسان های اطادی خواه و صلح جو در سراسر جهان است .
گردانندگان اصلی این فاجعه می دانند که اگر تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده در این خصوص شکل بگیرد انسان های حق طلب و ازادی خواهی از سراسر جهان بر میخیزند و بر این فاجعه کوس رسوایی ایشان را سر می دهند لذا تماما بر مسکوت ماندن امر اهتمام می کنند .
لذا بر ما فرض است تا با مخابره اخبار این فاجعه و زنده نگاه داشتن یاد ایشان و مطالبه احقاق حقوق از دست رفته شان از نهاد های داخلی و بین المللی نه تنها از به محاق رفتن موضوع جلوگیری کنیم بلکه بکوشیم تا هر لحظه بر بیداری وجدان آزادی خواهان و عدالت جویان سراسر جهان بیافزاییم.
و من الله التوفیق
زهرا کوهساری
قائم مقام جمعیت حقوق بشر اسلامی

نظر شما!!